Pakistan: Postal Codes


City Detail
Abbottabad
Attock
Bagh
Bahawalpur
Bannu
Batkhela
Bhakkar
Bhimber
Chakwal
Charsadda
Chitral
DADU
Dera Ghazi Khan
Dera Ismail Khan
Faisalabad
Gilgit
Gujar Khan
Gujranwala
Gujrat
Haripur
Hyderabad
Islamabad
Jacobabad
Jhang
Jhelum
Karachi
Karak
Kasur
Khairpur
Khanewal
close